Stadgar

§1

Konstklubbens stadgar är antagna
7 december 1977, reviderades senast 28 januari 2004 och godkändes vid årsmötet 2004.

Föreningens namn är
Konstklubben NÄL

Den är en ideell förening. Syftet är att främja konstintresset bland medlemmarna genom att utlotta konstverk som inköpts för detta ändamål och att för medlemmarna anordna föredrag, utställningar m m, som är ägnat att öka intresset och utveckla sinnet för konst.

§2

Varje anställd inom NU-sjukvården och Fyrbodal kan vara medlem. Även pensionär kan kvarstå som medlem. Anställd i verksamhet som nära ansluter till NU-sjukvårdens och Fyrbodals verksamhet kan vinna inträde i föreningen efter ansökan hos styrelsen, som fattar beslut om detta. Medlem som slutar sin anställning äger rätt att kvarstå till och med den dragning till vilken man betalat medlemsavgift.

§3

Medlemsavgiften fastställes vid årsmötet.

§4

Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är ej heller personligt ansvarig för någon av dess skulder. Styrelsen har inte personligt ansvar.

§5

Styrelsen kan inte avkrävas personligt ansvar för vad som kan hända konstverken under förvaring, transport eller utställning av dessa.

§6

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vars ledamöter utses på ordinarie föreningssammanträde. Antalet ledamöter skall vara minst fem jämte två suppleanter.

Ordföranden utses direkt av årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år och för ordinarie ledamöter två år, för suppleanter ett år.

Av de ordinarie styrelseledamöterna väljes hälften ena året och hälften nästföljande år. Styrelsen utser varje år inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt arbetsutskott.

Styrelsen är beslutsmässig, då vid sammanträde minst 3/5 av styrelsens ledamöter är närvarande. Därest minst 3/5 av styrelsen påfordrar skall styrelsen sammankallas. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordförande.

§7

Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen därtill utser.

§8

För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer på ordinarie föreningssammanträde. Revisorerna väljes var sitt år och mandattiden skall vara två år. En revisorssuppleant väljes för ett år.

§9

Senast den 15 januari skall föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar för senaste verksamhetsåret, omfattande tiden 1/1 – 31/12, för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna. Revisorerna skall senast 15 februari avge skriftlig berättelse över sin granskning.

§10

Föreningsmedlems rätt att deltaga i beslut utövas på föreningssammanträde, där varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

 

§11

Ordinarie föreningssammanträde hålles en gång om året i april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Till extra föreningssammanträde kallas när styrelsen anser detta erforderligt eller när minst 1/10 av föreningsmedlemmarna så påfordrar. Kallelse till föreningssammanträde skall ske på föreningens hemsida samt genom anslag, senast 10 dagar före sammanträde.

 

§12

Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2A. Val av två justeringsmän och tillika rösteräknare för mötet.

2B. Val av ordförande för mötet.

2C. Val av sekreterare för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse.

4. Revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

6.   Val av styrelse

6A. Val av ordförande.

6B. Val av styrelseledamöter för två år.

6C. Val av styrelsesuppleanter för ett år.

6D. Val av en revisor för två år.

6E. Val av revisorssuppleant för ett år.

6F. Val av valberedningskommitté för ett år.

7. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

8. Till mötet anmälda frågor.

9.  Under mötet väckta frågor.

§13

Medlem som vill ha fråga behandlad på föreningssammanträde skall göra skriftlig framställan härom till styrelsen före utgången av mars månad.

§14

De konstverk som utställes för utlottning, skall utväljas av styrelsen. De för utlottning utvalda konstverken skall före utlottning visas för medlemmarna på ett lämpligt sätt.

§15

Vinstutlottning (slumpning) skall äga rum minst två gånger årligen, varvid personnummer utgör lottnummer. Vid varje vinstutlottning skall revisor eller annan person som denna utser deltaga.

I vinstutlottning äger den deltaga, som registrerats som medlem senast vid utgången av månaden närmast före den varunder utlottningen äger rum.

Vinnare väljer bland samtliga de av styrelsen utställda konstverken på så sätt, att den vinnare vars lottnummer dragits först, väljer först, därefter väljer den vars lottnummer dragits som andra vinst, o s v.

Därest vinnare ej är närvarande vid vinstutdelningstillfället tilldelas hon/han det konstverk som har lägst nummer, vilket innebär att detta bland kvarvarande konstverk representerar det högsta försäljningsvärdet.

§16

Ändring av dessa stadgar skall beslutas av ordinarie föreningssammanträde med 2/3 majoritet.

§17

Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie, med 3/4 majoritet. De vid föreningens upplösning befintliga tillgångarna skall användas till inköp av konstverk, som därefter utlottas bland föreningsmedlemmarna.